Gizlilik politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA  

Web sitemizin adresi: http://www.mesutaydeniz.com 
Veri Sorumlusu Adı ve Soyadı: Mesut Aydeniz 
 
E-Posta: iletisim@mesutaydeniz.com  
 
Kanunlarımız çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyim. 

 Bu kapsamda 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktayım. Bu sebeple iş bu beyan, Veri sorumlusu’ nun internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında kişisel verileri elde edilen ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlamış bulunmaktayım. 

Veri sorumlusu olarak tarafımca düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda metin güncellenecektir. 

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplanabilir. 
 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ: 
 
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumluyum. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanın gerekmediği durumlarda yapacağınız bilgilendirmeyle birlikte Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacağım. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebilirim. 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ: 
Kişisel verileriniz başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince internet sitemizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, ülkemiz için yapacağımız çalışmalarda görüşlerinizden yararlanmak amaçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunları kapsamında, Ek-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir. 
Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, ilgili otoritelere, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir. 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI: 
 
Kişisel verileriniz; Veri sorumlusu aracılığıyla, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında doldurulan genel bilgi formları internet sitesi içeriği , sosyal medya kanallarım, elektronik posta ile iletilen bilgiler ile sair her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ: 
 
Veri sorumlusu olarak işlediğim kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileri o veriyi işlerken internet sitesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktayım. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileri ilk imha tarihinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyim. 
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ: 
 
KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Veri sorumlusu olarak tarafıma başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi iletebilirsiniz; 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 1. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme, 
 1. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme, 
 1. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak mesutaydeniz.com   internet adresinde yer alan yazılı E- mail formatını kullanarak, bilgi talebinde bulunabilirsiniz. 
 
İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır. 
 
Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Veri sorumlusu olarak tarafıma ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımca başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir. 
 
Veri sorumlusu olarak tarafımca, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebilirim. 
 
Veri sorumlusu olarak tarafımca aşağıda yer alan hallerde başvurunuz, gerekçesi açıklanarak reddedilebilir: 

 • Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 • Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi. 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenlenmesi  görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
 • Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması 
 • Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. 
 • Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 

Veri sorumlusu olarak talebinize ilişkin cevabımı yazılı olarak ve elektronik ortamda tarafınıza bildireceğim. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi ve verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Veri sorumlusu olarak cevabımı öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermemiş olmam hâlinde cevap süremin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz. 
EK-1: Kişisel Veri Kategorileri 
 
Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler 
 İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta gibi bilgiler 
Diğer Veri Kategorileri: İkamet edilen il ve ilçe, Meslek, Eğitim durumu, sosyal medya hesapları adresleri 

İletişim formları 

Çerezler 

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır. 

Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır. 

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçerseniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır. 

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

 Diğer sitelerden gömülen içerik 

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır. 

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir. 

Verilerinizi ne kadar süre tutarız 

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz. 

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler 

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez. 

www.mesutaydeniz.com isimli Web Blog herhangi bir isim altında veya herhangi bir şekilde ticari bir amaç gütmeden, maddi bir getiri, gelir veya kazanç elde etmeyi amaçlamadan tamamen kişisel tecrübe ve düşüncelerin aktarıldığı bir web sitesidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu tam metnini görüntülemek için aşağıdaki linki tıklayınız. 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6698&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=6698&Tur=1&Tertip=5&No=6698